LEDENVERGADERING Herxen op 31 maart 2015.

Aanwezig:

Leden +/- 70 van Plaatselijk Belang Herxen.

Bestuursleden van Plaatselijk Belang Herxen.: Jorien Kranendijk (voorzitter), Marijke Klein Douwel (penningmeester), Bert van de Streek, Harrie Grolleman en Hans van Zwolle (secretaris).

Ook waren aanwezig i.v.m. het aansluitend kernenbezoek:

Ton Strien (burgemeester), Marcel Blind (wethouder), Anton Bosch (wethouder), Herman Engberink (wethouder) Arie Oeseburg (gemeente secretaris).

Raadsleden Olst-Wijhe: Rene Leber (PVDA), Ralph Kroniger (VVD), Lidia Pieter (GB), Hans Olthof (D66).

Notulist: Hans van Zwolle

Opening:

De voorzitter, Jorien Kranendijk, opent de ledenvergadering en heet iedereen welkom. en vertelt over het bedrijfsbezoek bij het Ooievaarnest waar ondernemers een klein presentatie hebben gegeven en ons een kijkje in hun keuken gunden. Het Ooievaarsnest, Van der Steege Feestverhuur, installatiebedrijf en Ondernemersvereniging Tiggelspoor.blikt even terug op afgelopen jaar. er komt ook veel op ons af reconstructie en de geul. afgelopen zaterdag is de fietsroute geopend.

Enkele mensen hebben de het verslag met de notulen doorgenomen. Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hierbij zijn de notulen van de vergadering gehouden op 1 april 2014 goedgekeurd.

Jaarverslag:

De secretaris neemt het jaarverslag door aan de hand van een powerpoint en benoemt de volgende punten:

  • Appelpersdag was een groot succes en zal in oktober weer plaats vinden.
  • Het PB is dit jaar gestart met een watsapp buurtwachtgroep. Deze heet Herxenalert en wordt geleverd door LAS (lokaal Alarm Systeem) Het gebruik van de App is geheel gratis. Iedere Herxenaar kan deelnemen. Het bezit van een Iphone, smartphone, Ipad of tablet is nodig om de App te kunnen gebruiken.
  • Met name voor fietsers is de kruising tijdens de spits gevaarlijk om over te steken. Ook om dat de kruising breed is en het relatief veel tijd kost om over te steken. Maar ook voor motorvoertuigen is het tijdens de spits lastig en soms gevaarlijk om in te voegen. Het PB is in overleg met de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel rond het aanpassen van de kruising Herxen en de straatweg. De gemeente en de provincie zien beiden het nut en de noodzaak van het aanpassen van deze onveilige oversteek. De gemeente wil de kruising wel aanpassen maar financiële middelen ontbreken op dit moment. De provincie wil bijdragen tot 50% van de kosten. De andere helft moet bijgedragen worden door de gemeente of derden. Dit stelt ons voor een uitdaging. Er is een mogelijkheid om via een burgerinitiatief de aanvraag tot aanpassen te doen. Het burgerinitiatief moet ook een financiële bijdrage zorgen. Hiervoor kunnen we aan crowdfunding gaan doen en fondsen werven. Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht. Tot zo lang wordt de fietsende Herxernaren geadviseerd om via alternatieve routes naar Zwolle of Wijhe te fietsen.
  • De ontwikkelingen rond snel internet worden op de voet gevolgd. Hiervoor hebben we aansluiting bij Sallandglas. De organisatie Sallandglas beraadt zich op dit moment over een vervolg op de mislukte poging voldoende aanmeldingen te krijgen. De komende tijd wordt gebruikt om de prijs voor de aansluiting nog scherper en aantrekkelijker te maken. Tegelijk wil men kijken hoe de communicatie meer helder kan worden.
  • Op donderdag 14 januari heeft er weer een buurtschouw plaats gevonden. Hierbij is aandacht geweest voor de kwetsbare waterleiding. (deze is al drie keer gerepareerd na schade door ouderdom)Onderzocht wordt of de vervanging van de waterleiding tegelijk met de reconstructie van de wegjes kan gebeuren.
  • De buslijn 161 dreigt te verdwijnen. Hiervoor is het PB uitgenodigd om mee te denken hoe deze voor een deel behouden kan worden en wat een alternatief kan zijn voor deze vorm van openbaar vervoer.
  • Afgelopen jaar bestond het PB 60 jaar. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een film en een website over Herxen te maken. We hopen deze film aan het eind van het jaar in première te kunnen laten gaan.
  • Andere activiteiten zijn: overleg gemeente, gemeenschappelijk overleg PB´s, avond over veiligheid, Salland Café, nieuwjaarsreceptie gemeente

Kas controle:

De kas is gecontroleerd door Paul Schoorlemmer en Sander Dresken. Er is € 10671,62 euro in kas waarvan 8.211,00 gereserveerd is voor DOP (dorps ontwikkeling plan)

Komend jaar:

De voorzitter neemt ons even mee in een vooruitblik naar komend jaar waarin er voor Herxen bijzonder dingen op de agenda staan. De aanpak en reconstructie van de beide weggetjes, het rode en zwarte weggetje, mogelijk aanleg glasvezel, het graven van de geul in de uiterwaarden en het in première gaan van de film over Herxen.

Mededeling en Rondvraag:

Vraag: kan de app Herxenalert van LAS ook op een Iphone.

Antw: ja dat kan.

Vraag: hoe veilig is de geul, i.v.m. harde stroming.

Antw: de Geul stroomt nooit harder dan de IJssel, eerder langzamer. Zolang men zich op veilige afstand blijft is er geen gevaar.

Vraag: Sallandglas De gemeente draagt voor de aanleg van glasvezel financieel bij, gaat het dan om leges?

Antw: Ja, het gaat om leges betreft de vergunning. Deze leges zijn verlaagd. De gemeente heeft de leges zo scherp gemaakt zodat ze enkel kostendekkend zijn voor de gemeente.

Vraag: Hardlopen gebeurt veel in Herxen. Sander wil een wedstrijd organiseren. Is dat een goed idee? Wie wil mij daarmee helpen.

Antw: Er komen allerlei ideeën.

Vraag: mensen die honden uitlaten zie je niet in het donker. Deze mensen moeten iets zichtbaars aantrekken!

Antwoord PB : ja, gaan we wat mee doen. Kunnen het ook breder trekken door veiligheid aan de orde te stellen. Snelheid in de bebouwde kom en spelen op straat.

Presentatie van de vlag van Herxen en overhandiging van de vlag aan de burgemeester.

Op voorstel van de burgemeester wordt de vlag op de eerste dag van het Herxerfeest op het gemeentehuis gehesen en officieel in gebruik genomen.

De vlag is verkrijgen bij Ben aan de bar.

Sluiting:

De voorzitter sluit de ledenvergadering.