Jaarverslag-2019-1

LEDENVERGADERING Herxen op 31 maart 2015.

Aanwezig:

Leden +/- 70 van Plaatselijk Belang Herxen.

Bestuursleden van Plaatselijk Belang Herxen.: Jorien Kranendijk (voorzitter), Marijke Klein Douwel (penningmeester), Bert van de Streek, Harrie Grolleman en Hans van Zwolle (secretaris).

Ook waren aanwezig i.v.m. het aansluitend kernenbezoek:

Ton Strien (burgemeester), Marcel Blind (wethouder), Anton Bosch (wethouder), Herman Engberink (wethouder) Arie Oeseburg (gemeente secretaris).

Raadsleden Olst-Wijhe: Rene Leber (PVDA), Ralph Kroniger (VVD), Lidia Pieter (GB), Hans Olthof (D66).

Notulist: Hans van Zwolle

Opening:

De voorzitter, Jorien Kranendijk, opent de ledenvergadering en heet iedereen welkom. en vertelt over het bedrijfsbezoek bij het Ooievaarnest waar ondernemers een klein presentatie hebben gegeven en ons een kijkje in hun keuken gunden. Het Ooievaarsnest, Van der Steege Feestverhuur, installatiebedrijf en Ondernemersvereniging Tiggelspoor.blikt even terug op afgelopen jaar. er komt ook veel op ons af reconstructie en de geul. afgelopen zaterdag is de fietsroute geopend.

Enkele mensen hebben de het verslag met de notulen doorgenomen. Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hierbij zijn de notulen van de vergadering gehouden op 1 april 2014 goedgekeurd.

Jaarverslag:

De secretaris neemt het jaarverslag door aan de hand van een powerpoint en benoemt de volgende punten:

 • Appelpersdag was een groot succes en zal in oktober weer plaats vinden.
 • Het PB is dit jaar gestart met een watsapp buurtwachtgroep. Deze heet Herxenalert en wordt geleverd door LAS (lokaal Alarm Systeem) Het gebruik van de App is geheel gratis. Iedere Herxenaar kan deelnemen. Het bezit van een Iphone, smartphone, Ipad of tablet is nodig om de App te kunnen gebruiken.
 • Met name voor fietsers is de kruising tijdens de spits gevaarlijk om over te steken. Ook om dat de kruising breed is en het relatief veel tijd kost om over te steken. Maar ook voor motorvoertuigen is het tijdens de spits lastig en soms gevaarlijk om in te voegen. Het PB is in overleg met de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel rond het aanpassen van de kruising Herxen en de straatweg. De gemeente en de provincie zien beiden het nut en de noodzaak van het aanpassen van deze onveilige oversteek. De gemeente wil de kruising wel aanpassen maar financiële middelen ontbreken op dit moment. De provincie wil bijdragen tot 50% van de kosten. De andere helft moet bijgedragen worden door de gemeente of derden. Dit stelt ons voor een uitdaging. Er is een mogelijkheid om via een burgerinitiatief de aanvraag tot aanpassen te doen. Het burgerinitiatief moet ook een financiële bijdrage zorgen. Hiervoor kunnen we aan crowdfunding gaan doen en fondsen werven. Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht. Tot zo lang wordt de fietsende Herxernaren geadviseerd om via alternatieve routes naar Zwolle of Wijhe te fietsen.
 • De ontwikkelingen rond snel internet worden op de voet gevolgd. Hiervoor hebben we aansluiting bij Sallandglas. De organisatie Sallandglas beraadt zich op dit moment over een vervolg op de mislukte poging voldoende aanmeldingen te krijgen. De komende tijd wordt gebruikt om de prijs voor de aansluiting nog scherper en aantrekkelijker te maken. Tegelijk wil men kijken hoe de communicatie meer helder kan worden.
 • Op donderdag 14 januari heeft er weer een buurtschouw plaats gevonden. Hierbij is aandacht geweest voor de kwetsbare waterleiding. (deze is al drie keer gerepareerd na schade door ouderdom)Onderzocht wordt of de vervanging van de waterleiding tegelijk met de reconstructie van de wegjes kan gebeuren.
 • De buslijn 161 dreigt te verdwijnen. Hiervoor is het PB uitgenodigd om mee te denken hoe deze voor een deel behouden kan worden en wat een alternatief kan zijn voor deze vorm van openbaar vervoer.
 • Afgelopen jaar bestond het PB 60 jaar. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een film en een website over Herxen te maken. We hopen deze film aan het eind van het jaar in première te kunnen laten gaan.
 • Andere activiteiten zijn: overleg gemeente, gemeenschappelijk overleg PB´s, avond over veiligheid, Salland Café, nieuwjaarsreceptie gemeente

Kas controle:

De kas is gecontroleerd door Paul Schoorlemmer en Sander Dresken. Er is € 10671,62 euro in kas waarvan 8.211,00 gereserveerd is voor DOP (dorps ontwikkeling plan)

Komend jaar:

De voorzitter neemt ons even mee in een vooruitblik naar komend jaar waarin er voor Herxen bijzonder dingen op de agenda staan. De aanpak en reconstructie van de beide weggetjes, het rode en zwarte weggetje, mogelijk aanleg glasvezel, het graven van de geul in de uiterwaarden en het in première gaan van de film over Herxen.

Mededeling en Rondvraag:

Vraag: kan de app Herxenalert van LAS ook op een Iphone.

Antw: ja dat kan.

Vraag: hoe veilig is de geul, i.v.m. harde stroming.

Antw: de Geul stroomt nooit harder dan de IJssel, eerder langzamer. Zolang men zich op veilige afstand blijft is er geen gevaar.

Vraag: Sallandglas De gemeente draagt voor de aanleg van glasvezel financieel bij, gaat het dan om leges?

Antw: Ja, het gaat om leges betreft de vergunning. Deze leges zijn verlaagd. De gemeente heeft de leges zo scherp gemaakt zodat ze enkel kostendekkend zijn voor de gemeente.

Vraag: Hardlopen gebeurt veel in Herxen. Sander wil een wedstrijd organiseren. Is dat een goed idee? Wie wil mij daarmee helpen.

Antw: Er komen allerlei ideeën.

Vraag: mensen die honden uitlaten zie je niet in het donker. Deze mensen moeten iets zichtbaars aantrekken!

Antwoord PB : ja, gaan we wat mee doen. Kunnen het ook breder trekken door veiligheid aan de orde te stellen. Snelheid in de bebouwde kom en spelen op straat.

Presentatie van de vlag van Herxen en overhandiging van de vlag aan de burgemeester.

Op voorstel van de burgemeester wordt de vlag op de eerste dag van het Herxerfeest op het gemeentehuis gehesen en officieel in gebruik genomen.

De vlag is verkrijgen bij Ben aan de bar.

Sluiting:

De voorzitter sluit de ledenvergadering.

Verslag Info-avond Salland Glas

Salland Glas – informatiebijeenkomst dd 10 december 2014 te Herxen

Na een korte intro door Harrie Grolleman die de ambassadeur en aanspreekpunt voor glasvezel in Herxen is geworden, start de toelichting door Jan van Sandwijk (secretaris van Salland Glas) en Johan Meijerhof (DienstenCentrum Breedband Overijssel). Ben Nijboer (voorzitter stichting Salland Glas) is ook aanwezig. Hieronder een korte weergave van de toelichting inclusief de gestelde vragen:

Salland Glas

Salland Glas is een vrijwilligersgroep (geen zakelijke belangen) die opgestaan is om glasvezelverbinding in het buitengebied mogelijk te maken. Zij is gestart in drie gemeenten (Olst-Wijhe, Raalte, Deventer) en is begonnen als een stichting. De bedoeling is dat wanneer het initiatief werkelijk uitgevoerd gaat worden de stichting omgezet wordt naar een coöperatie waarbij alle aansluitingen mede-eigenaar worden. Salland Glas heeft hulp gekregen van de provincie Overijssel die 56 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘witte gebieden’ waar de markt niet in stapt. In deze gebieden is het bedrijfseconomisch niet interessant om glasvezel aan te leggen. Zie verder website www.sallandglas.nl

DienstenCentrum Breedband Overijssel (DCBO)

Er is een dienstencentrum Breedband Overijssel opgericht om de verschillende bewonersinitiatieven, zoals SallandGlas, te ondersteunen. Het is een koepelorganisatie die het beheer en de exploitatie van glasvezel in een deel van Overijssel zal gaan regelen. Ze doen de onderhandelingen met de providers, de banken ed en begeleiden de verschillende initiatieven.

Huidige internetsystemen:

 • ADSL (koper)
 • Kabel (COAX)
 • Draadloos (3G, 4G) – voorlopig second best (storingsgevoelig, datalimiet)
 • Glasvezel

De voordelen van glasvezel zijn dat er geen snelheidsverval is, geen storingsgevoeligheid en zeer betrouwbaar.

Internet is de toekomst

 • In de zorgsector wordt steeds meer digitaal
 • Voor behoud van bedrijvigheid in buitengebied is goede internverbinding noodzakelijk
 • Bevordert de leefbaarheid in buitengebied en kernen
 • Steeds meer diensten gaan via internet (zowel door gebruiker, als aanbieder (overheid))

Wat is het aanbod?

 • Wij sluiten aan tot in de woning
 • Geen extra graafkosten
 • Één tarief voor iedereen
 • Open netwerk: keuze in aanbieders/pakketten
 • Mede-eigenaar van netwerk

Indien je deel gaat nemen, zet je straks twee handtekeningen:

 • Één voor deelname aan coöperatie SallandGlas (waarmee je een aansluiting op glasvezel krijgt)
 • Één bij de provider waar je internet- (en evt. telefoon/tv-) diensten gaat afnemen

Ja kan niet één van twee doen;

Aanbod voor Herxen:

 • 159 adressen
 • Waarvan 42 ‘grijs’ (dit is waarschijnlijk meer, want deze adressen betreffen de adressen met kabelaansluiting*)
 • Herxen kan meedoen als 60% van het buitengebied aansluit en 30% van de adressen in de kern van Herxen (met kabelaansluiting*)
 • Voor de adressen in het buitengebied geldt een buitengebiedtoeslag; voor de adressen in de kern niet

Wat kost het?

Adressen in buitengebied:

 • De gewone kosten van een abonnement (op dit moment zijn er twee providers die pakketten aanbieden) +
 • Buitengebiedtoeslag van € 14,75 per maand (maximaal 20 jaar) óf
 • Éénmalig € 2500,- óf
 • Of 4 jaartermijnen van € 700

Bedrijf: (= bedrijf op bedrijventerrein of bedrijf met 10 werknemers of meer)

 • De gewone kosten van een abonnement +
 • eenmalig € 3000,-

Adressen in grijs gebied (gebied met kabelaansluiting*)

 • de gewone kosten voor abonnement

Vragen en aandachtspunten:

Is het aftrekbaar van de belasting? in kader van woningverbetering – geen idee, wordt uitgezocht
Deelt iemand die kiest voor de eenmalige kosten ook mee als de kosten meevallen en uiteindelijk lager zijn? – ja, in principe wel, is mede-eigenaar van de coöperatie
Wat als het tegenvalt? – de huidige opgave (minimaal 60% deelname) is in principe de ‘worst-case’-scenario; voor de bewoners die instappen is er geen risico – uitgesloten risico voor leden van coöperatie, leden zijn niet aansprakelijk. Daarom zal er ook niet gestart worden als de 60% niet is bereikt.

Van het maandelijkse abonnementsgeld (+/- 55 euro) gaat € 18,- naar de exploitatie van het glasvezelnetwerk (naar DCBO); dit is net zoveel als bij een standaardprovider. Dit is een goede deal omdat er een langere terugverdientijd is en er meer kosten zijn door grotere graafafstanden ed. Het kan omdat genoegen wordt genomen met een model zonder winst (wel zakelijk).
Bij de exploitatieberekeningen (o.b.v. die € 18,-) is rekening gehouden met vervanging van de
apparatuur (kastje in de meterkast) iedere 6 a 7 jaar

€ 18,- uit kosten gaat naar exploitatie (is net zoveel als gewone provider)

Langere terugverdientijd en meer kosten door grotere graafafstanden ed

Apparatuur dient iedere 6/7 jaar vervangen worden (kastje ed)

*het is nog niet precies duidelijk welke adressen onder ‘grijs gebied’ vallen. Betreft het alle adressen binnen de kern of alle adressen met een kabelaansluiting. Er is toegezegd dat dit uitgezocht wordt en binnenkort gecommuniceerd wordt.